زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست.امتحان ریشه هاست ریشه هم هرگز اسیر باد نیست . زندگی چون پیچک است انتهایش میرسد پیش خدا.......

 

            تلفن: 09123114405           پيامك: 09381003989       ايميل: v.dolati@yahoo.com

 

 


موضوعات